OBÝVACÍ POKOJ
KUCHYŇ
LOŽNICE
DĚTSKÝ POKOJ
KOUPELNA
PŘEDSÍŇ
KANCELÁŘ
OBRAZY A DEKORACE
SKLADEM

Reklamační řád


Prodávající a provozovatel internetového obchodu:

TimedArch DESIGN s.r.o.

se sídlem K Jezeru 732/21a, 700 30 Ostrava - Výškovice

IČ: 02496810, DIČ: CZ02496810

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57938

Odpovědný vedoucí: Jana Kvaiserová

Telefonní kontakt (zákaznická linka): +420 776 174 058

E-mailový kontakt: reklamace@obrazy-nabytek.cz
 

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 3. Prodávající je společnost TimedArch DESIGN s.r.o, se sídlem K Jezeru 732/21a, Ostrava - Výškovice, 70030 Ostrava,  IČ: 02496810, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57938. TimedArch DESIGN s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 4. Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem (dále též označovaný jako "kupující - spotřebitel"), a kupující, který spotřebitelem není. Takovým kupujícím může být jednak kupující – nepodnikatel (dále také označovaný jako „kupující – nepodnikatel“) a dále kupující – podnikatel (dále též označovaný jako "kupující - podnikatel"). Kupující - spotřebitel je ten člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedená v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující - nepodnikatel je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (může se jednat např. o spolky). Kupující - podnikatel je ten zákazník, který kupuje zboží za účelem svého podnikání. Uvede-li zákazník, který je fyzickou osobou nebo osobou zapsanou v obchodním rejstříku, v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla pro kupujícího - podnikatele uvedená v tomto reklamačním řádu.

 5. Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek prodávajícího, které se uplatní při prodeji zboží zákazníkovi, kterýžto prodej je realizován prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://obrazy-nabytek.cz (dále jen "internetový obchod").

 6. Tento reklamační řád popisuje postup v případě uplatnění práv zákazníka (zejména kupujícího – spotřebitele) z vadného plnění (dále též "reklamace") ve vztahu ke zboží pořízenému v rámci smluvních vztahů uzavřených mezi prodávajícím a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu.

 7. Ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Výjimku tvoří pouze ta ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu, které z povahy věci na příslušného zákazníka nedopadají (např. ustanovení týkající se jen spotřebitelů se nevztahují na podnikatele apod.). Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s obchodními podmínkami, jakož i s tímto reklamačním řádem prodávajícího seznámil a že s těmito dokumenty bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 8. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, dále tímto reklamačním řádem a také obchodními podmínkami.

 9. Pokud práva z vadného plnění nejsou uplatněna včas, zákazník se vystavuje nebezpečí, že mu reklamace nebude uznána.II.

OBECNÉ PODMÍNKY REKLAMACE

A. PŘEVZETÍ ZÁSILKY A REKLAMACE

 1. Ihned při dodání zboží je zákazník povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přepravního listu, zejména počet balíků a poškození krabice. Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Převezme-li zákazník od přepravce takto poškozenou zásilku, je nezbytné poškození popsat v dodacím listu a nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na e-mailovou adresu reklamace@obrazy-nabytek.cz nebo telefonicky na telefonní číslo +420 601 200 106. Pokud tak zákazník neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.

 2. Po převzetí zboží je zákazník povinen dodané zboží prohlédnout, zejména zda zboží je v odpovídajícím barevném provedení a materiálu a zda nechybí žádná jeho část v souladu s montážním návodem. Zjistí-li zákazník závadu, je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na e-mailovou adresu reklamace@obrazy-nabytek.cz nebo telefonicky na telefonním čísle +420 601 200 106. Tato prohlídka musí být provedena před montáží zboží. V opačném případě může dojít ke znehodnocení zboží a v případě, že kupující, který není spotřebitelem, oprávněně odstoupí od smlouvy, a zboží bude vykazovat známky montáže, prodávající může požadovat po kupujícím, který není spotřebitelem, náhradu vzniklé škody, tj. zejména nákladů souvisejících s uvedením zboží do původního stavu. Úhrada škody proběhne tak, že kupní cena, která má být prodávajícím v případě odstoupení vrácena, bude snížena o způsobenou škodu.

 3. Nekompletnost zásilky je nutné oznámit písemně na e-mailovou adresu reklamace@obrazy-nabytek.cz ihned po doručení zásilky, nejpozději však do 3 pracovních dnů od data doručení zásilky. Pokud tak zákazník neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.

 

B. PODÁNÍ REKLAMACE, JEJÍ OBSAH A NÁLEŽITOSTI 

 1. Zákazník může reklamaci podat jednou z následujících možností:

 1. Pokud je v potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího dle ustanovení § 2166 odst. 1 OZ nebo v jiném dokladu podobného charakteru přiloženém ke zboží určený jiný subjekt, který provádí opravu, a který je v místě prodávajícího nebo blíže zákazníka, uplatňuje zákazník právo na opravu u subjektu, který je určen k provádění oprav. Subjekt určený k provedení opravy je povinný vykonat opravu ve lhůtě dohodnuté při prodeji zboží mezi prodávajícím a zákazníkem. Pokud chce zákazník zvolit jiný nárok než opravu zboží, musí reklamaci uplatnit u prodávajícího dle předchozího odstavce.

 2. Uplatní-li zákazník reklamaci, prodávající (příp. jiný určený subjekt) mu tuto skutečnost písemně potvrdí zpravidla formou e-mailu. V potvrzení prodávající uvede, kdy bylo právo uplatněno, potvrdí případné provedení opravy i délku jejího trvání.

 3. Zákazník by měl v rámci reklamace uvést a dodat:

  • Jméno a příjmení, je-li fyzickou osobou, jinak název právnické osoby,

  • kontaktní telefonní číslo a e-mail,

  • co nejvýstižnější popis závad,

  • uplatňovaný nárok (zvolené právo z vadného plnění),

  • číslo účtu pro případné vrácení peněžních prostředků,

  • prokázat zakoupení zboží u prodávajícího (ideálně kopií faktury, dodacího listu apod.).

 4. Zákazník se zavazuje v případě reklamace poskytnout prodávajícímu součinnost. V případě dodání nedostatečných podkladů nebo informací pro posouzení oprávněnosti reklamace je prodávající povinen bez zbytečného odkladu kupujícího informovat o nutnosti doložení dalších podkladů nebo informací. V případě, že zákazník nedodá požadované podklady, neposkytne součinnost prodávajícímu a prodávající tak nebude schopen reklamaci posoudit, vystavuje se nebezpečí, že mu reklamace nebude uznána.

 5. Zákazník doručí na vlastní náklady i riziko reklamované zboží na adresu TimedArch DESIGN s.r.o., Bystřice 1224, 739 95 Bystřice, nevyplývá-li z tohoto reklamačního řádu (viz např. odst. 2 tohoto článku reklamačního řádu) nebo z právních předpisů jinak. Zboží musí být v úplném stavu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před převzetím reklamovaného zboží.

 

C. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Kromě práv z vadného plnění uvedených na jiných místech tohoto reklamačního řádu, má zákazník v případě oprávněné reklamace zejména následující práva.

 2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

b) na odstranění vady opravou zboží,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

 1. Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, prodávající může dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího.

 3. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy (ustanovení článku VI obchodních podmínek tímto není dotčeno), ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

b) použil-li zákazník zboží ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li zákazník nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li zákazník zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí zákazník prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

 1. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

 2. Nárok na uplatnění práva z vadného plnění nevzniká v případech, kdy vada byla způsobena:

  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou,

  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,

  • zboží bylo poškozeno vnějšími událostmi, jako jsou přírodní živly,

  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

 

D. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

 2. Prodávající odpovídá kupujícím – spotřebitelům, kupujícím - nepodnikatelům, nebo podnikatelům, u kterých je však již při uzavření smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jejich podnikatelské činnosti, že v době, kdy zboží převzali,

  • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

 3. Za vadu se považuje i dodání jiného zboží. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje zejména na vady způsobené nevhodným skladováním či použitím, neodborným zacházením, jakož i vady způsobené zákazníkem a/nebo třetími osobami.

 4. Právo zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na zákazníka, byť se projeví až později. Právo zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost, byla-li poskytnuta, nejsou tímto odstavcem dotčeny.

 5. Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání zboží. Výkonem svého práva nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje.III.

UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

A.  UPLATNĚNÍ REKLAMACE SPOTŘEBITELEM, NEPODNIKATELEM NEBO PODNIKATELEM MIMO JEHO PODNIKATELSKOU ČINNOST

 1. Kupující – spotřebitel, kupující – nepodnikatel, nebo podnikatel, u kterého je však již při uzavření smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze zboží užívat, má výše uvedený kupující u takového Zboží po stanovenou dobu práva jako při záruce za jakost (§ 2165 odst. 2 OZ ve spojení s ustanovením § 2113 až 2117 OZ). Předchozí text tohoto odstavce se nepoužije

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,

d) vyplývá-li to z povahy zboží.

 1. Lhůta pro uplatnění práva z vady (reklamace) začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta začíná běžet ode dne převzetí poslední části zboží. Kupující je povinen případné vady zboží reklamovat u Prodávajícího, a to neprodleně po jejich zjištění. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

 2. Projeví-li se vada během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí. U zuživatelného zboží je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popř. u zboží podléhajícího rychlé zkáze, doba, po kterou lze zboží použít.

 3. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v čl. II. bod D tohoto reklamačního řádu, může kupující - spotřebitel, kupující - nepodnikatel, nebo podnikatel, u kterého je však již při uzavření smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, kromě výše uvedeného (viz čl. II. bod C tohoto reklamačního řádu) požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může dotčený kupující požadovat výměnu jen součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Příslušný způsob vyřízení oprávněné reklamace určuje kupující, a to výslovným požadavkem uvedeným zpravidla v reklamaci.

 4. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od Smlouvy odstoupit.

 5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 6. Uplatní-li kupující - spotřebitel reklamaci, prodávající (příp. jiný určený subjekt) mu potvrdí v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující - spotřebitel požaduje, jakož i datum způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (byla-li provedena), případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 7. Ujednají-li prodávající a kupující ještě předtím, než kupující může uplatnit právo z vady zboží, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu.

 8. Uplatní-li reklamaci kupující - spotřebitel, prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 9. Reklamace je považována za vyřízenou okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího telefonicky, SMS nebo na e-mail kupujícího uvedený při uplatnění reklamace. Kupující má povinnost si zboží vyzvednout. V opačném případě je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 + DPH za každý započatý den.

 10. Bude-li reklamace oprávněnou, má kupující - spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) v nutné výši. Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu). O proplacení nákladů je nutné zažádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Bude-li reklamace zamítnuta, nese náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) kupující - spotřebitel sám.

 11.  Ustanovení bodu A. tohoto článku reklamačního řádu se použijí, jedná-li se o kupujícího – spotřebitele, kupujícího – nepodnikatele, nebo podnikatele, u kterého je však již při uzavření smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, ledaže je uvedeno, že dané ustanovení dopadá pouze na kupujícího - spotřebitele.

 12. Některá další práva a povinnosti kupujícího – nepodnikatele a podnikatele, u kterého je však již při uzavření smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, jsou upravena také v bodu B tohoto článku reklamačního řádu.

 

B.  UPLATNĚNÍ REKLAMACE KUPUJÍCÍM - PODNIKATELEM

 1. Kupující - podnikatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění (zboží reklamovat) bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději v době 12 měsíců od převzetí zboží, není-li uvedeno jinak.

 2. Reklamaci nelze uplatnit:

  • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

  • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

  • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím - podnikatelem;

  • vyplývá-li to z povahy věci.

 3. Lhůta pro uplatnění práva z vady (reklamace) začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta začíná běžet ode dne převzetí poslední části zboží.

 4. Je na kupujícím - podnikateli, aby prokázal, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

 5. Je-li zboží vadné a prodávající za tuto vadu nese odpovědnost, kupující – podnikatel má práva uvedená v článku II. bod C tohoto reklamačního řádu.

 6. Kupující - podnikatel, kupující – nepodnikatel nebo podnikatel, u kterého je však již při uzavření smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, má právo na to, aby reklamace včetně odstranění vady byla vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 90 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s prodávajícím nedohodnou na jiné lhůtě.

 7. Reklamace je považována za vyřízenou okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího telefonicky, SMS nebo na e-mail kupujícího uvedený při uplatnění reklamace. Kupující má povinnost si zboží vyzvednout. V opačném případě je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 + DPH za každý započatý den.

 8. Náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) nese kupující – podnikatel, kupující – nepodnikatel nebo podnikatel, u kterého je však již při uzavření smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, sám.

 

IV.

ŘEŠENÍ SPORŮ

 

  A. SOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a zákazníkem řeší obecné soudy.

 2. Kupující – spotřebitel se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu +420 299 149 009.

 3. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů se zákazníkem, pokud je zákazník neodmítne.

 

B. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Prodávající informuje kupujícího, který je spotřebitelem, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz). Nepodaří-li se spor vyřešit dohodou Smluvních stran, může se kupující, který je spotřebitelem, na uvedený subjekt obrátit. Kupující - spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 2. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu není pro kupujícího zpoplatněno, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá Strana samostatně. Pro kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

 3. Mimosoudní řešení sporu se řídí ustanovením § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. Náležitosti návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu stanoví ustanovení § 20n zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od Smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).

 

V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 14. června 2018.

 Přihlášení
Nemáte ještě účet?Zaregistrujte se.